Mapa sajta

Ana Šuman arhitekta, šef departmana za urbanističko i prostorno planiranje,
Nadica Davidović arhitekta, šef departmana za arhitektonsko projektovanje i
Saša Kostić arhitekta, šef departmana za upravljanje projektima u arhitektonskom studiu BUREAU CUBE PARTNERS

Za stručan i posvećen tim nema granica

Arhitektonski studio Bureau Cube Partners, osim na stručnosti i profesionalizmu, svoj rad i zavidne rezultate temelji na posvećenosti interesima i potrebama klijenta, poznavanju lokalnih prilika i globalnih trendova, spremnosti na sagledavanja perspektive i stvaranje novih mogućnosti

Arhitektonski tim ovog respektabilnog beogradskog arhitektonskog studija iz godine u godinu širi svoj portfolio i spisak lokacija na kojima je angažovan kao projektant, pri čemu se kao posebno značajno ističe njihovo učešće u izradi projektne dokumentacije namenjene rekonstrukciji i dogradnji bisera srpske arhitektonske scene, Palate SANU.

Kako uspostaviti balans između savremenog načina života u gradu i bogatog nasleđa bez kojeg Beograd neće biti Beograd? Mogu li se uspešno spojiti istorija, tradicija i zahtevi savremenog čoveka?

A. Š. Prilikom planske razrade definisanog obuhvata koji čine grad ili pojedini delovi grada, studiozna analiza i valorizacija zatečenih kulturnih, istorijskih i prirodnih vrednosti predstavlja inicijalni postupak kojim se na adekvatan način sagledava i detaljno, sa različitih aspekata, upoznaje prostor koji je predmet planskog dokumenta.

Imajući u vidu da je grad živi organizam koji se svakodnevno menja i razvija, treba se vrlo pažljivo ophoditi prema zatečenim vrednostima, potencijalnim vrednostima koje plediraju da budu vrednovane, a to ni po kom kriterijumu nisu, kao i uslovima i potrebama za razvojem u cilju stvaranja kvalitetnog planskog rešenja na osnovu koga će se u narednim godinama razvijati područje obuhvaćeno planskim dokumentom. Zadržavanje vrednih objekata i ambijenata je jako značajno, ali takođe je jako značajno i odgovoriti na savremene zahteve za razvojem i unapređenjem grada sa arhitektonskog i urbanističkog aspekta.

Ana Šuman

Uklapanje novih, savremenih objekata kao i modernih delova grada sa bogatim nasleđem prestavlja istovremeno izazov i odgovornost. U odnosu na brojne primere iz svetkih metropola, uočavamo da je jedan od njihovih kvaliteta upravo uspešno realizovano prožimanje istoriskog nasleđa i primenjenih modernih tendencija u arhitekturi i urbanizmu.

Da li postojeća infrastruktura može da izdrži ovaj tempo izgradnje novih objekata i šta je Beogradu trenutno najpotrebnije?

A. Š. Za potrebe razvoja grada ili nekog njegovog dela preduslov je izrada planskog dokumenta kojim će, između ostalog, biti definisane ostale i javne namene, kapaciteti i uslovi za realizaciju buduće izgradnje, kapaciteti infrastrukture i uslovi za unapređenje i izgradnju infrastrukture. Za nesmetano funkcionisanje grada neophodno je realizovati planska rešenja prevashodno u delu koji se odnosi na izgradnju saobraćajnica, javne komunalne infrastrukture, objekata namenjenih obrazovanju i objekata namenjenih socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti. Većina trenutnih problema u funkcionisanju grada je posledica nerealizovanih planskih rešenja, nelegalne gradnje, neizgrađenih objekata ili delova objekata namenjenih stacionarnom saobraćaju.

Uklapanje novih, savremenih objekata kao i modernih delova grada sa bogatim nasleđem predstavlja istovremeno izazov i odgovornost

Veruje se da će za deset godina mnogi delovi prestonice, čak i Novi Beograd, ostati bez lokacija za izgradnju novih objekata. Gde će i kako tada grad da se širi?

A. Š. Razvoj grada je specifičan proces koji se svakodnevno dešava pred nama. U odnosu na prisutan porast potražnje za novim lokacijama, kao i prisutnu demografsku ekspanziju na teritoriji grada Beograda, dolazi do ravnomenijeg razvoja grada i aktiviranja nekih, do skoro nepravdeno, zapostavljenih delova Beograda. Poslednjih godina je primetno širenja grada u svim pravcima. Lokacije koje su pre desetak godina bile potpuno neatraktivne plediraju da postanu značajne tačke grada. Kako bi širenje grada bilo adekvatno, najbitnije je da se ispuni osnovni preduslov a to je izrada planske dokumentacije kao i sledbena realizacija planskih rešenja.

Koliko Vama i Vašim kolegama novi materijali i najsavremenije tehnologije olakšavaju da ostvarite sve svoje vizije, da projektu date jedinstven, autorski pečat, da iskažete svu svoju kreativnost…?

N. D. Tehnološki razvoj praćen inovativnim procesima svakako jeste doprineo jasno vidljivom pomaku u realizaciji dela savremene arhitekture, i to na način da zamisao, koju prvenstveno kroz skice prenosimo na papir, kasnije bez većih poteškoća, upravo u tim istim ili gotovo istim oblikovnim, funkcionalnim i estetskim karakteristikama, u svakoj od narednih faza možemo sagledavati na fokusiran način uviđajući referentnost i efektnost finalnog proizvoda. Shodno tome, kroz proces projektovanja često obezbeđujemo i adekvatnu stručnu tehničku i tehnološku podršku kolega inženjera iz raznoraznih referentnih disciplina, sve kako bismo se upoznali sa novim materijalima, njihovim karakteristikama i načinu na koji se mogu implementirati.

Nadica Davidović

Nadograđujući znanja koja se prvenstveno odnose na primenu savremenih tehnoloških rešenja kako u domenu arhitekonskog projektovanja tako i sledbenom tehnološkom procesu izvođenja radova, naš tim je, na gotovo svakom od mnogih projekata na kojima smo trenutno angažovani, zapravo u neposrednoj prilici da mu se dodatno, kroz njegovo praćenje, posveti. To važi za sve faze realizacije projekata u kojima se naš tim, prateći arhitektonski detalj od njegovog nastajanja do realizacije, ujedno posvećuje i kreiranju realne slike o racionalnom razvoju konceptualnih smernica aktivnih u nastajanju novih ideja, koje su u svojoj biti snažna podrška čitljivom i prepoznatljivom autorskom pristupu ali i takvom, kritički izloženom, kako ka stručnoj javnosti tako i ka krajnjim korisnicima.

Izazovne situacije rešavamo analitičkim pristupom, upornom razradom i prezentovanjem varijantnih rešenja u odnosu na zahteve klijenata

Svi veći gradovi Srbije, ne samo Beograd, postali su velika gradilišta, što se, nažalost, u velikom broju slučajeva negativno odražava na estetiku, funkcionalnost, kvalitet…? Kako se vi borite protiv toga?

N. D. Kako su zahtevi potencijalnih korisnika, prvenstveno u sferi stanogradnje, sada već na najvišem nivou, tako i samo tržište zahteva raznovrsnost u odabiru, što rezultira učešćem, kako konsultanata u postupcima prodaje, tako i konsultanata za upravljanje troškovima i eksperata iz oblasti marketinga, gotovo u svim fazama procesa projektovanja. S tim u vezi često se javljaju neusaglašeni stavovi učesnika u projektantskom procesu, čak nekada i dijametralno suprotni, a sve u odnosu na viđenja, tumačenja i glorifikaciju očekivanog.

Tada okolnosti i izazovne situacije rešavamo analitičkim pristupom, upornom i gotovo neprestanom razradom i prezentovanjem varijantnih rešenja u odnosu na istaknute zahteve klijenata. Sve to činimo kako bismo na najefikasniji način uspeli da zajedničke ciljeve inkorporiramo u arhitektonsko rešenje koje neće imati nedostatke u pogledu oblikovanja, forme, likovnosti, funkcionalne organizacije i sveobuhvatnog kvaliteta koji jedan objekat jednostavno mora posedovati, makar i u obrisima.

Vašem birou je između ostalog poverena i izrada projekta za rekonstrukciju i dogradnju Palate SANU. Kako teku pripreme za radove koji su predviđeni da budu završeni za stogodišnjicu SANU 2024?

N. D. Rekonstrukcija i dogradnja palate SANU je zaista jedan od najzahtevnijih i najkompleksnijih projekata na kome smo angažovani, a gde se pored procesa rekonstrukcije, adaptacije i sanacije postojećeg objekta projektuje i veoma kompleksna i autorski izazovna intervencija u atrijumskom delu palate, u okviru koga se funkcionalno i oblikovno, inkorporira budući centralni motiv ovog reprezentativnog zdanja oličen u multifunkcionalnoj koncertnoj dvorani. Investiciono-tehnička dokumentacija namenjena celokupnoj intervenciji je u završnoj fazi, što podrazumeva da je idejno rešenje završeno, da je idejni projekat kompletiran i potvrđen od strane revizione komisije nadležnog ministarstva, da je projekat za građevinsku dozvolu završen, kao i da se očekuje ishodovanje građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju u najkraćem roku. Time se stvaraju uslovi za pripremu početka izvođenja radova, čije je okončanje planirano upravo u godini u kojoj se obeležava stogodišnjica izgradnje plate SANU.

Da li Vam činjenica da vaš arhitektonski biro pored arhitekata prate i eksperti različitih zanimanja i specijalnosti omogućava da efikasno upravljate projektima, bez obzira na obim i tip posla?

S. K. Bureau Cube Partners prvenstveno čini tim eksperata iz matične discipline, arhitekture, među kojima su i kolege sa zavidinim biografijama, bivši profesori, doktorandi i, rekla bih bez lažne skromnosti, trenutna i buduća značajna imena srpske arhitekture s kojima je izuzetna čast i zadovoljstvo sarađivati. Stručnost, efikasnost u radu, timski i kolegijalan odnos nedvosmisleno omogućava da upravljanje projektima u našem birou bude uspešno, bez obzira na tip i obim posla i opredeljene rokove.

Saša Kostić

Pored kvalitenog pristupa u rešavanju arhitektonskih izazova, poznavanje lokalnih prilika i procesa, i globalnih trendova, donelo vam je veliki broj klijenata. Čime ste ih zadržali i motivisali da se sa vama upuste u nove projekte?

S. K. Našu kuću odlikuje izuzetna posvećenost, razumevanje tržišta i iskazanih potreba investitora, kao i razumevanje neophodnosti za suočavanjem i praćenjem globalnih arhitektonskih trendova. Napominjem da spremnost na kompleksna, često provokativna, a uz to i izazovna sagledavanja i stvaranja novih mogućnosti jesu gotovo uvek prethodno postavljeni kvalitativni preduslovi koje investitori prirodno očekuju od arhitektonskog tima koji ih prati, što u našem slučaju verovatno i prepoznaju.

Stručnost, efikasnost, timski i kolegijalan odnos omogućavaju da upravljanje projektima u našem birou bude uspešno, bez obzira na tip i obim posla i rokove

Svakako bih pored toga istakla i stručnost i predanost svakog pojedinca u našem timu koji je angažovan u procesu projektovanja, počev od razumevanja ideje, preko prepoznavanja ključnih tačaka u razvojnom ciklusu investicije i sintetizovanju elemenata koji učestvuju u kreiranju kompletnog produkta, do njegove finalne realizacije.

Učešćem u svim fazama projekta vaši stručnjaci klijentima pružaju dodatnu sigurnost i garancije da će posao biti obavljen besprekorno. Da li im tako štedite i vreme?

S. K. Kompetentnost, racionalnost, kreativnost, održivost, svakako sinhronizovanost i kooperativnost u svim disciplinama, počev od arhitekture jesu preduslov da se projektantski, a potom i svi sledbeni procesi odvijaju po zadatoj dinamici. Ali to je ujedno i razlog da se blagovremeno sagledaju sve potencijalne prepreke u realizaciji, te da se pravovremenim rešavanjem uštedi predviđeno vreme realizacije celokupnog ciklusa i spreči dalje produžavanje predviđenih rokova.

Stylianos Tsoktouridis, generalni direktor, Alumil YU INDUSTRY a.d.

Lokalna proizvodnja je značajna za uspešno poslovanje kompanije

Alumil kompanija plasira na tržište 65 različitih aluminijumskih arhitektonskih sistema za  potrebe moderne gradnje. Godišnje izvoze 70% svojih kapaciteta na evropska tržišta i sa...

Vladimir Mitić, CEO, Visa Prom d.o.o.

Poštujemo prirodu, čuvamo kvalitet

Visa-Prom d.o.o. je preduzeće koje više od trideset godina uspešno posluje na domaćem i međunarodnom tržištu. Zahvaljujući stručnom kadru, savremenoj opremi, kvalitetnim sirovinama, istrajnosti...

Božidar Aleksandrović, vlasnik, Vinarija Aleksandrović

Od požutele recepture do najboljih restorana

Krenuli su od dva hektara vinograda i podruma od 60 metara kvadratnih, a danas Vinarija Aleksandrović ima oko 85 ha vinograda, proizvodi oko 300.000...

Vladimir Panajotović, vlasnik, Vinarija Panajotović

Za svakog se nađe pravo vino

U Vinariji Panajotović vina se proizvode od vrhunskih sorti grožđa iz najpoznatijih vinogorja Srbije – od Smedereva, Erdevika, Velike Drenove do Banoštora na Fruškoj...

Rekordna zaposlenost u Crnoj Gori

Broj zaposlenih u julu iznosio je 258.000 i najveći je u istoriji Crne Gore, objavio je premijer Dritan Abazović. “Dobro...

Gugl proslavio je 25. rođendan

Najpoznatiji svetski internet pretraživač Gugl proslavio je 25. rođendan uz prigodan logo koji prestavlja jubilej, te uz zahvalnost korisnicima...

Regenerativna Poljoprivreda: Ključna za Budućnost Srbije i Odgovor na Klimatske Promene

Prva konferencija posvećena regenerativnoj poljoprivredi uspešno je održana u Beogradu u organizaciji Saveta stranih investitora i EBRD. Koncept regenerativne...

Ambasador Kristofer Hil: Srbija ima veoma kompleksnu ulogu u vreme evropske krize

Srbija u vreme evropske krize i posebne bezbednosne i političke arhitekture ima veoma kompleksnu ulogu, izjavio je ambasador SAD...

Na Trgu Republike obeležen Evropski dan jezika

Povodom Evropskog dana jezika, koji se proslavlja od 2001. godine u svim državama Evrope, Dečji kulturni centar Beograd u...