Igor Živkovski, Predsednik FIC Pravnog odbora (Živković Samardžić a.o.d.)

Saradnjom do kvalitetnijih propisa

Zajednički rad Vlade Republike Srbije i poslovnog sektora na pripremi novog Zakona o trgovini i izmenama Zakona o elektronskoj trgovini, koji su nedavno i usvojeni, predstavlja primer dobre prakse saradnje javnog i privatnog sektora koji treba primenjivati i kod donošenja drugih propisa

Igor Živkovski, Predsednik FIC Pravnog odbora (Živković Samardžić a.o.d.)

Kada govorimo o vladavini prava u oblastima od naročitog značaja za poslovnu zajednicu, važno je istaći da je evidentna težnja zakonodavca da se izmenama propisa koji regulišu stečaj i izvršenje, radne odnose, poreski postupak, te druge oblasti od vitalnog značaja za privredu dodatno ojača vladavina prava. Ovakve aktivnosti zakonodavca za rezultat imaju brži ekonomski rast i dalji razvoj pozitivne poslovne klime.

Razvoj sistema koji počiva na vladavini prava stvoriće predvidljivo poslovno okruženje, kao i efikasniji pravosudni sistem. U tom cilju je potrebno unaprediti dostignuti nivo primene i poštovanja zakona. Nedostatak adekvatnih znanja i specijalizacija sudija, posebno u komplikovanijim privrednim i finansijskim sporovima nešto je na čemu naročito treba raditi, kroz izmenu procesnih zakona i prilagođavanje savremenom obliku poslovanja. U svakom slučaju, predstoji nam rad na izmenama i dopunama postojećih propisa, kao i donošenju novih propisa koji se tiču poslovne zajednice, a radi stvaranja još transparentnijeg i povoljnijeg poslovnog okruženja.

Kao primer dobrog zajedničkog rada Vlade Republike Srbije i poslovnog sektora na izmeni propisa treba izdvojiti blisku saradnju u pripremi novog Zakona o trgovini i izmenama Zakona o elektronskoj trgovini, koji su nedavno i usvojeni. Radna grupa za izradu pomenutih zakona okupila je sve relevantne činioce u ovoj oblasti. U skladu s trendom rasta elektronske trgovine kako na svetskom, tako i na domaćem tržištu, Vlada je prepoznala značaj i potrebu rada na ovim propisima, uz uspešnu saradnju s predstavnicima grupacije trgovaca koji posluju u oblasti elektronske trgovine.

Smatramo da je potrebno unaprediti znanja sudija posebno u komplikovanijim privrednim i finansijskim sporovima i raditi na daljoj liberalizaciji Zakona o deviznom poslovanju

Pravni odbor je najviše pažnje posvetio Zakonu o alternativnim investicionim fondovima i Zakonu o otvorenim investicionim fondovima s javnom ponudom, dok je kroz članstvo u radnoj grupi za izradu pomenutih zakona kojima se uvode dodatni načini prikupljanja slobodnih sredstava od investitora imao priliku da aktivno učestvuje u njihovom kreiranju. Donošenje ovih zakona je vrlo važno za harmonizaciju srpske regulative tržišta kapitala s regulativom tržišta kapitala Evropske unije. Neophodno je usklađivanje navedenih zakona s važećim Zakonom o tržištu kapitala u cilju ujednačavanja i stvaranja jedinstvenog tržišta kapitala.

Predstavnici Pravnog odbora učestvovali su u radnim grupama za izmenu Zakona o parničnom postupku, Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Zakona o zaštiti konkurencije, a posebnu pažnju smo posvetili Zakonu o zaštiti podataka ličnosti i njegovoj primeni organizujući u julu konferenciju s ministarkom pravde Nelom Kuburović kao glavnom govornicom i predstavnicima Ministarstva pravde i kancelarije Poverenika, kao ključnim panelistima.

Poboljšanje pomenutih propisa i dalja liberalizacija Zakona o deviznom poslovanju ostaju prioriteti Pravnog odbora za koje ćemo se intenzivno zalagati i u narednom periodu. Paralelno sa ovim aktivnostima, Pravni odbor će nastaviti da prati, analizira i predlaže izmene propisa koji su od značaja za celokupnu privredu.