Daniel Šušnjar, Predsednik FIC Odbora za telekomunikacije (Telenor d.o.o.)

Stvoriti prostor za unapređenje kvaliteta usluga

Da bi se obezbedio ponovni rast u sektoru telekomunikacija, potrebno je ukloniti administrativna ograničenja za izgradnju i postavljanje mobilne telekomunikacione infrastrukture. Odbor stoji na raspolaganju Vladi za dalje konsultacije

Daniel Šušnjar, Predsednik FIC Odbora za telekomunikacije (Telenor d.o.o.)

Sektor telekomunikacija sve više ulazi u raskorak između velikih očekivanja korisnika, državnih institucija i regulatornih tela i nedostatka interesovanja da se reše neki od problema koji su preduslov za ispunjenje pomenutih očekivanja, ali i za ponovni rast. Primer je mrežna pokrivenost i kvalitet usluga, pre svega kada je u pitanju usluga mobilnog interneta. Postoje konstantni zahtevi ka mobilnim operatorima za poboljšanjem 3G i 4G signala i većom brzinom interneta na koje operatori žele pozitivno da odgovore, međutim to nije izvodljivo zbog nemogućnosti mobilnih operatora u gotovo svim urbanim sredinama da postave nove bazne stanice.

Usled neadekvatnog tumačenja i nerazumevanja propisa iz oblasti zaštite životne sredine, kao i ubacivanja prostornih ograničenja u urbanističke planove lokalnih samouprava, te dugotrajnog postupka izrada studija o uticaju na životnu sredinu u svakom pojedinačnom slučaju, mobilna telekomunikaciona infrastruktura je u stagnaciji. Korisnici su time uskraćeni za kvalitetnu uslugu, a postoji i velika pravna nesigurnost jer, iako su nivoi elektromagnetnog polja baznih stanica ispod dozvoljenog limita (koji je inače u Srbiji čak dva i po puta stroži nego u EU), to ne predstavlja nikakvu garanciju da je postavljanje bazne stanice moguće.

Sporazum o romingu u regionu Zapadnog Balkana (Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija) već je doneo značajno sniženje cena za krajnje korisnike od 1. jula 2019, a u drugoj fazi od 1. jula 2021. doći će do potpunog ukidanja rominga u regionu (princip „Roam Like at Home“). Kako proces izrade sporazuma nije praćen adekvatnim javnim konsultacijama, njegova implementacija na tehničkom nivou ne bi bila moguća u kratko postavljenim rokovima.

Preporuka je da Vlada sprovede javne konsultacije sa mobilnim operatorima prilikom izrade budućih međunarodnih sporazuma iz domena elektronskih komunikacija

Ipak, zahvaljujući stručnom kapacitetu RATEL-a [Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge], pronađeno je adekvatno rešenje, koje je i sprovedeno po istom modelu na svih šest tržišta. Pored toga, na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, u novom Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara predviđene su niže naknade za korišćenje radio frekvencija, što će podstaći dalje ulaganje u kapacitete transportnih mreža.

Preporuka je da Vlada sprovede javne konsultacije sa mobilnim operatorima prilikom izrade budućih međunarodnih sporazuma iz domena elektronskih komunikacija, jer je njihova implementacija veoma kompleksna. Predlažemo Vladi i da izabere model i period održavanja aukcija radio-frekvencijskog spektra, uz pravovremene konsultacije s industrijom, a u cilju prodaje onih opsega koji su najpotrebniji iz perspektive tehnologija koje se koriste i zahteva tržišta.

Takođe, Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva i Ministarstvom telekomunikacija treba da izvrši edukaciju stručnih službi u lokanim samoupravama, u cilju uklanjanja administrativnih ograničenja za izgradnju i postavljanje mobilne telekomunikacione infrastrukture. Telekomunikacioni odbor stoji na raspolaganju Vladi povodom svih relevantnih tema kojima se naš Odbor bavi.